Tolgmodellen

17659_1597098330540149_211611268193366577_n
Kan en insats som ser till hela människan korta vägen för nyanlända till etablering i sitt nya hemland? Hur genomför vi det på landsbygden? 

Just nu genomför vi pilotprojektet ”Grön landsbygdsintegration”, som syftar till att se till hela människan vid etablering. Inom projektet genomför och utvärderar vi Tolgmodellen – en arbetsmarknadsinsats med praktisk svenska, praktik på arbetsplats och vistelse i hälsoträdgård på schemat för en grupp nyanlända.

Tolgmodellen – vad är det?
Tolgmodellen baseras på vår förstudie Grön landsbygdsintegration. Den undersökte om det går att  att kombinera praktik/utbildning/grön rehabilitering av nyanlända och att göra det på landsbygden. Genom research kom vi fram till en teoretisk lösning och det är den som är Tolgmodellen.

Modellen innebär att en grupp nyanlända gör en arbetsmarknadsinsats på 10 veckor på landsbygden, i det här fallet byn Tolg. Insatsen har ett holistiskt och praktiskt perspektiv. Vår teori är att en insats som ser till hela människan främjar och kortar tiden för etablering i sitt nya hemland. Inom pilotprojektet Grön landsbygdsintegration både testas, utvärderas och vid behov justeras insatsen. Därefter tror och hoppas vi att konceptet både fungerar och kan spridas vidare till andra platser.

Tolgmodellen är en kombinationsmodell som består av tre olika paket. Eftersom vi befinner oss på landsbygden, har de alla en huvudinriktning inom det gröna området:

Utbildning: Deltagarna övar på det svenska språket genom ett praktiskt angripssätt. Teori varvas med praktik och vi använder oss av miljön i närområdet för inlärning. Vi gör också studiebesök för att få veta vad man t.ex. behöver tänka på om man vill arbeta inom ett speciellt yrke.

Praktik: I Tolgmodellen är det viktigt att deltagarna ingår i ett större sammanhang. Att göra praktik på en arbetsplats är en pusselbit i detta. Här får man möjlighet att såväl visa kompetenser från tidigare erfarenheter som att lära sig nya och att öva på språket.

Hälsoträdgård: Forskning visar att återhämtning i natur är positivt för hälsan. I Tolgmodellen vistas deltagarna regelbundet i en hälsoträdgård där vi utgår från forskning inom området trädgårdsterapi. Vi har alltid en inplanerad aktivitet men det finns också alltid utrymme för egen tid för varje deltagare i trädgården samt till samtal enskilt eller i grupp.

Tolgmodellen baseras alltså på såväl forskning, som samverkan med aktörer i närområdet. Varje deltagaromgång anpassas efter just den grupp och den individ som vi möter. Gemensamt är att alla tre moduler ingår i varje deltagares vistelse i Tolg. Att se till hela människan och till varje enskild individs bästa och behov är viktigt för oss. Likaså en regelbunden dialog mellan alla som är inblandade i projektet.

Samarbetspartners
Grön landsbygdsintegration är ett samverkans- och forskningsprojekt mellan Nybrukarna, Arbetsförmedlingen i Växjö, Frunas hage och flertalet aktörer i byn Tolg med omnejd. Vill du veta mer om hur vi arbetar? Har du en möjlig praktikplats, eller kanske ett gott exempel på hur man arbetar på andra platser? Hör av dig till Ingela, som är projektledare.

Pilotprojektet Grön landsbygdsintegration genomförs under perioden 20170901-20191231. Första omgången med deltagare i Tolgmodellen startade under september månad 2017.